Veelgestelde vragen

Over vrouwen

Staat de wereldkerk vrouwelijke predikanten nu wel of niet toe?

De wereldkerk staat vrouwelijke predikanten toe. In gebieden waar dat wenselijk geacht wordt, kunnen vrouwelijke predikanten op gezag van hun wereldregio (divisie) een zogenaamde ‘commissioning’ ontvangen. De wereldkerk erkent volledig dat vrouwen in de rol van predikant werkzaam kunnen zijn. Uitsluitend de laatste stap, gelijkwaardige inzegening van mannen en vrouwen, wordt nog niet erkend.

Lees meer over vrouwen in het predikambt hier.

Wat is het verschil tussen licenced, commissioned en ordained?

De commissioned geloofsbrief is in het leven geroepen voor mensen die voor de kerk werken, maar geen roeping hebben tot predikant: penningmeesters, departementshoofden, directeuren van kerkelijke instanties, et cetera. Deze geloofsbrief zou ook gegeven moeten worden aan vrouwelijke predikanten, ook als zij wél de roeping tot predikant hebben.

De ordained geloofsbrief is bedoeld voor mensen met een roeping tot het predikantschap en die werkzaam zijn als predikant. De licenced geloofsbrief is voor (proponent-)predikanten die op weg zijn naar inzegening, maar nog eerst ervaring op moeten doen.

Lees meer over vrouwen in het predikambt hier.

Wat is het verschil tussen een pastoraal medewerker en een vrouwelijke predikant?

Pastoraal medewerkers zijn mannen en vrouwen met een diverse achtergrond en opleiding die predikanten assisteren in hun werk. Zij dragen geen zelfstandige verantwoordelijkheid over een gemeente, en zullen – tenzij zij een lokale ouderling zijn – niet voorgaan in het avondmaal.

Hoeveel vrouwelijke predikanten telt de Adventkerk?

Er zijn twee vrouwelijke predikanten in Nederland, ruim 60 in onze wereldregio en een veelvoud hiervan in de wereld.

Is het waar dat de grootste gemeente in China door een vrouw geleid wordt?

Meer dan de helft van de predikanten in China is vrouw. De grootste adventgemeente in China, met meer dan 7.000 leden, heeft een vrouwelijke predikant: Hao Ya Jie. Zij heeft de gemeente in 1985 zelf gesticht in haar woonkamer. Een andere vrouwelijke predikant, Zu Xiu Hua, heeft meer dan 400 gemeenten in China gesticht.

Lees bijvoorbeeld dit verslag van toen de voormalig wereldvoorzitter in China was. Lees ook dit verslag geschreven door de kerk in Noord Amerika.

Waarom heeft de kerk in 1975 besloten om vrouwelijke ouderlingen in te zegenen?

Al in 1968 verzocht de kerk in Finland tot het goedkeuren van vrouweninzegening. In 1972 wordt in de Potomac Conferentie de eerste vrouwelijke ouderling ingezegend. De leiders van de wereldkerk besluiten hierop om een studiecommissie in het leven te roepen. In 1975 wordt tijdens de voorjaarszittingen van de wereldkerk besloten dat vrouwen kunnen worden ingezegend als diacones en als ouderling, mits de nodige zorgvuldigheid in acht genomen wordt. Het besluit tot inzegenen van vrouwelijke ouderlingen wordt in 1984 nog eens bevestigd.

Lees meer over de geschiedenis van vrouwelijke ambtsdragers hier.

Ellen White

Klopt het dat Ellen White zegt door God zelf te zijn ingezegend?

Ellen White schreef in 1909: ‘De Heer zegende mij in als boodschapper in de stad Portland, en hier deed ik mijn eerste werken in het belang van de tegenwoordige waarheid’ (Letter 138, 1909). Ellen White geloofde met haar hele hart dat zij door God ingezegend was tot haar profetische dienst.

Was Ellen White nu wel of niet ingezegend?

Ellen White is nooit formeel ingezegend tot predikant door het opleggen van handen. Wel heeft ze diverse keren de geloofspapieren van een ingezegend predikant ontvangen. Zelf geeft ze aan dat zij door God werd ingezegend.

Hoe gaf Ellen White Gods houding ten aanzien van de inzegening van vrouwen in het algemeen (diaconessen, ouderlingen) weer?

In het algemeen legde Ellen White veel meer nadruk op de inzegening die een persoon van God ontvangt, dan de menselijke ceremonie van het opleggen van handen. Zij zag deze ceremonie alleen als erkenning van die goddelijke inzegening. Zij stelde verschillende keren voor om vrouwen de handen op te leggen. Zo schreef ze in 1895, in een artikel over de taak van de predikant: ‘Vrouwen die een deel van hun tijd willen wijden aan de dienst van de Heer moeten worden aangesteld om de zieken te bezoeken, de jongsten te onderhouden, en dienst te doen voor de armen. Zij moeten apart gezet worden voor dit werk door het gebed en het opleggen van handen’ (The Duty of the Minister and the People, 434). Zij was een sterk voorstander van het inzegenen van vrouwen in het algemeen.

Hoe kan het dat in een kerk waarin decennia lang een vrouw – Ellen White – een spiritueel leider was (en is door haar publicaties) nog steeds discussie is over de inzegening van de vrouw? Heeft God dan geen statement gemaakt?

De tegenstanders van inzegening bepleiten regelmatig dat Ellen White nooit officieel is ingezegend. Ook hoor je soms de opmerking dat God alleen gebruik maakt van vrouwen op het moment dat er geen mannen beschikbaar zijn.

Over theologie

Is de Bijbel nu echt tegen de inzegening van vrouwen of is het meer een kerkrechtelijke kwestie?

Daarover zijn de meningen verdeeld. De wereldkerk heeft een commissie ingesteld die de theologie van het inzegenen moest onderzoeken (TOSC Committee). 34% van de theologen in deze commissie vond dat het inzegenen van vrouwen onbijbels was. De overige 66% zag geen bijbels probleem in het inzegenen. Deze 66% was verdeeld over twee standpunten, die beide het inzegenen van vrouwen zouden toelaten in de landen die dat zouden willen. Hun meningsverschil zat in theologische details.

Lees het rapport van de TOSC-commissie hier: https://www.adventistarchives.org/final-tosc

Wat houdt headship-theologie in?

Headship-theologie is in de laatste decennia komen overwaaien uit Amerikaanse denominaties. Het beweert dat er een rangorde in de schepping zit: God, Jezus, man, vrouw, dier. Op basis van deze theologie zou een man hoger staan dan een vrouw. Deze headship van de man zou ook in de kerk moeten gelden, waar een vrouw dan nooit autoriteit zou moeten kunnen uitoefenen over een man. Deze theologie gaat tegen het adventistische fundamentele geloofspunt over gelijkwaardigheid in. In augustus 2014 hebben de docenten van de belangrijkste adventistische universiteit, Andrews University, zich uitgesproken tegen deze theologie. Lees hun verslag hier: http://www.andrews.edu/sem/unique_headship_of_christ_final.pdf. Ook Ellen White zou geen voorstander zijn van deze theologie, zij schrijft: ‘De vrouw moet de positie vullen die God oorspronkelijk voor haar ontwierp, als de gelijke van haar man’ (The Adventist Home, 231).

Er waren geen vrouwelijke priesters in de tempel van God, waarom zouden we nu wel vrouwen als predikant hebben?

De levieten hadden in het oude Israël vier taken: dienstdoen in het heiligdom, het volk onderwijzen in het geloof, het beheren van de tempel, en profetische taken. Vrouwelijke priesters konden drie van deze vier taken doen. Dat vrouwen geen dienst mochten doen in de tempel had vooral te maken met hun maandelijkse cyclus en de bijbehorende onreinheid.

Met de komst en dood van Jezus zijn het oudtestamentische tempelsysteem en de priesters afgeschaft. Jezus is onze hogepriester, en alle leden (ook de vrouwelijke leden) zijn priester (1 Petrus 2:5-9). De predikanten van onze kerk zijn niet vergelijkbaar met de door Jezus afgeschafte oudtestamentische priesters.

Consequenties

Als we vrouwen inzegenen, gaan we dan niet binnenkort homoseksuele predikanten toelaten?

Vrouweninzegening heeft niets met homoseksualiteit te maken. De discussie die nu gevoerd wordt gaat over hoe wij het werk erkennen van vrouwen die al jaren predikant zijn. Het predikantsambt staat al jaren open voor vrouwen, maar met een tweederangsstatus. Alleen deze ongelijkheid staat ter discussie. De discussie heeft niets met homoseksualiteit te maken.

Is vrouweninzegening niet gewoon een resultaat van het feminisme?

Vrouwen spelen al sinds de dagen van Jezus een belangrijke rol in de kerk. Vanwege door mensen opgelegde grenzen, en de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk, werden de mogelijkheden voor vrouwen in de kerk zeer beperkt. Zo was eeuwenlang het priesterschap alleen beschikbaar voor mannen. Deze fundamentele ongelijkheid tussen man en vrouw, die tegen de bijbelse waarden ingaat, willen wij nu gelijktrekken. Dit is geen gevolg van feminisme, maar het gevolg van eerlijk kijken naar wat de Bijbel leert over de mensheid en de rol van elk individu in de kerk.

In veel heidense geloven zijn er vrouwelijke priesters. Zijn vrouwelijke predikanten niet nog een middel van de Satan om onze kerk kapot te maken?

Onze kerk is niet te vergelijken met heidense religies.  Het is een feit dat de Adventkerk op vele plekken in de wereld niet zou kunnen functioneren zonder de inzet van de vrouwen in de kerk.

Over kerkrecht

Is de Nederlandse Adventkerk tegen de wereldkerk?

De Nederlandse Adventkerk keert zich niet tegen de wereldkerk. Waar mogelijk wordt de Working Policy van de kerk gevolgd. Heel af en toe worden er andere keuzes gemaakt omdat de missie in Nederland daarom vraagt of omdat ons geweten zegt dat we anders moeten beslissen. De Working Policy erkent de autonomie van de regionale kerken in het wereldveld.

Zijn we nog wel adventist als we tegen de Working Policy van de wereldkerk ingaan?

Natuurlijk zijn we adventist! De wereldkerk bestaat uit meer dan honderd regionale kerken die samen de wereldkerk vormen. In overleg met elkaar dragen wij de missie, verwoord in de drie-engelenboodschap, uit naar onze regio’s. Dit gebeurt niet op een uniforme manier, maar wel als een groot gezin in samenwerking en samenspraak met elkaar. Ds. Wim Altink, onze landelijke voorzitter, is nog gewoon lid van het bestuur van de wereldkerk en ook van onze wereldregio. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat wij geen adventisten zijn.

Waarom neemt de Nederlandse Adventkerk zomaar besluiten op zichzelf? Waarom wil zij per se tegen de wereldkerk ingaan?

Het hoogste gezag in Nederland zijn de afgevaardigden in vergadering bijeen. In 2012 besloten zij met een grote meerderheid dat er gelijkheid moest komen onder de predikanten in Nederland. Dit is besloten nadat ds. Bertil Wiklander, toenmalig vice-voorzitter van de wereldkerk, uitgebreid aangaf dat dit tegen de richtlijnen van de wereldkerk ingaat. Toch hebben de Nederlandse afgevaardigden besloten dat het principe van gelijkheid zwaarder weegt. Dit is geen rebellie of ongehoorzaamheid, het is staan voor je principes en helpen om de wereld een betere plek te maken. De Nederlandse Adventkerk is niet de enige die deze principiële stap heeft genomen. Ook Noorwegen, Denemarken, Noord-Duitsland, en twee grote regio’s in Noord-Amerika wijken op dit punt af van de richtlijnen van de wereldkerk.

Was het besluit van de afgevaardigden tijdens het congres van 2012 ten aanzien van het besluit tot het volwaardig inzegenen van vrouwelijke predikanten wel legitiem (volgens de Working Policy)?

Het besluit wijkt enigszins af van de Working Policy van de wereldkerk, maar het is legitiem volgens onze eigen statuten. Deze statuten zijn goedgekeurd door de wereldkerk.

Wat is het gezag van het wereldhoofdkantoor? Mogen we wel tegen de wereldkerk ingaan

In de beginjaren van onze kerk had het wereldhoofdkantoor alle gezag. Mede op basis van het dwingende advies van Ellen White is dat gezag afgebouwd in het begin van de twintigste eeuw. Regionale kerken (unies) werden ingesteld om het gezagsmonopolie van het wereldhoofdkantoor (Generale Conferentie) tegen te gaan. De Nederlandse Adventkerk is zo’n unie. Onze rechtsvorm bestaat met de bedoeling de missie van de kerk zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen in onze regio. Hierbij spreken alle unies samen, als wereldkerk, bepaalde richtlijnen af. Elke regionale kerk houdt zich zo goed mogelijk aan deze richtlijnen, maar houdt ook haar oorspronkelijke taak voor ogen: de missie in haar regio zo goed mogelijk volbrengen. Deze twee gaan niet altijd hand in hand, en soms moet er dan afgeweken worden van de richtlijnen. In bijna alle gevallen gaat dat in goed overleg, maar over het onderwerp van vrouweninzegening is een machts- en gezagsstrijd ontstaan. Dat vinden alle betrokkenen jammer.

Wat is belangrijker, de ‘zuiverheid’ van de kerk(leer) of de mensen die we proberen te bereiken en een veilige haven willen bieden?

Beide zijn uiteraard belangrijk, maar soms is het noodzakelijk buigzaam te zijn om zoveel mogelijk mensen met Gods waarheid te kunnen bereiken.

De voorzitter van de wereldkerk is het hoogste gezag onder God. Hoe kunnen we dan tegen hem ingaan?

Dit is een erg rooms-katholiek denkbeeld. De Nederlandse Adventkerk erkent het gezag van de wereldkerk, maar heeft ook als taak haar eigen werkgebied te beschermen

Sommige mensen zeggen dat wij het recht hebben om vrouwen in te zegenen op basis van de Working Policy. Hoe zit dat?

De Working Policy erkent de inzegening van vrouwelijke ouderlingen en diaconessen. Tevens wordt de commissioning van vrouwelijke predikanten erkend. De inzegening van vrouwelijke predikanten wordt niet erkend. Maar er wordt regelmatig een beroep gedaan op een deel van de policy dat handelt over discriminatie. Hier spreekt de policy zichzelf namelijk tegen. Er wordt gesteld dat de kerk niet discrimineert, behalve in het geval van vrouwelijke predikanten. Dat is vreemd.

Lees meer hier.

De wereldkerk geeft nu een interpretatie van de Working Policy. Diverse regionale kerken leggen die op een andere wijze uit. Hoe hebben we het in de wereldkerk geregeld om het laatste woord te spreken in zo’n situatie van elkaar tegensprekende interpretaties van de Working Policy?

De regionale kerken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Working Policy in hun gebied. Dat gebeurt overal zo nauwgezet mogelijk. Maar in voorkomende gevallen kan er van de Policy afgeweken worden omdat de lokale omstandigheden daarom vragen.

Hoe autonoom is een plaatselijke gemeente ten opzichte van de conferentie of unie waartoe ze behoort en hoe autonoom is een unie ten opzicht van de wereldkerk?

Het werkt op dezelfde manier. Een unie voert een bepaald beleid en vraagt van de gemeenten dat beleid uit te dragen. Maar als een gemeente met heel andere dingen bezig is en niet zoveel aandacht heeft voor het regionale beleid, dan staan daar geen sancties op. Een gemeente beslist dat zelf. Op dezelfde manier werkt het voor een conferentie naar een unie en van een unie naar de Generale Conferentie.

Kan de wereldkerk een besluit van een unie ongedaan maken? Welke rol speelt het Annual Council hierin?

Nee, de wereldkerk kan besluiten van een unie niet ongedaan maken. Als een regionale kerk echt uit de pas loopt, kan de wereldkerk wel ingrijpen door een vergadering van afgevaardigden bijeen te roepen.

Is de brief van ds. Ted Wilson het officiële standpunt van de wereldkerk?

De brief over inzegening en de Working Policy is een product van het secretariaat van de wereldkerk. Het is in zoverre officieel dat dit is wat de leiding van de wereldkerk uitdraagt. Maar het is geen brief die op een Annual Council is opgesteld en namens alle voorzitters is ondertekend. Daarmee is de brief een eenzijdige actie van een aantal leiders van de wereldkerk.